تاریخ امروز:۲۳ خرداد ۱۴۰۰

سگ های نگهبان (گارد)

ژرمن شپرد
کن کورسو
داگو آرژانتینیو

سگ های آپارتمانی

کوکر اسپانیل
گلدن رتریور
داگو آرژانتینیو